XtGem Forum catalog
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.2//EN" "http://www.openmobilealliance.org/tech/DTD/xhtml-mobile12.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en"><head>
<title>Ola Messenger</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="application/vnd.wap.xhtml+xml; " />


<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; " />

<title>Chào mừng bạn đến với Teamobi - Đăng nhập, Đăng ký</title>

<link rel="stylesheet" href="http://my.teamobi.com/app/view/css/template.css" type="text/css" />

<link rel="icon" href="http://my.teamobi.com/favicon.ico" type="image/x-icon" />

<link rel="shortcut icon" href="http://my.teamobi.com/favicon.ico" type="image/x-icon" />

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="ROR" href="http://my.teamobi.com/app/ror.xml" />

<script type="text/javascript">

var || [];

_gaq.push(['_setAccount', 'UA-22738816-4']);

_gaq.push(['_setDomainName', '.teamobi.com']);

_gaq.push(['_trackPageview']);(function() {

var ('script'); ; ;

ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';

var ('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);

})();

</script>

<title>XtGem.com</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="application/vnd.wap.xhtml+xml; " />


<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; " />

<title>Chào mừng bạn đến với Teamobi - Đăng nhập, Đăng ký</title>

<link rel="stylesheet" href="http://my.teamobi.com/app/view/css/template.css" type="text/css" />

<link rel="icon" href="http://my.teamobi.com/favicon.ico" type="image/x-icon" />

<link rel="shortcut icon" href="http://my.teamobi.com/favicon.ico" type="image/x-icon" />

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="ROR" href="http://my.teamobi.com/app/ror.xml" />

<script type="text/javascript">

var || [];

_gaq.push(['_setAccount', 'UA-22738816-4']);

_gaq.push(['_setDomainName', '.teamobi.com']);

_gaq.push(['_trackPageview']);(function() {

var ('script'); ; ;

ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';

var ('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);

})();

</script>

<title>XtGem.com</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="application/vnd.wap.xhtml+xml; " />


<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; " />

<title>Chào mừng bạn đến với Teamobi - Đăng nhập, Đăng ký</title>

<link rel="stylesheet" href="http://my.teamobi.com/app/view/css/template.css" type="text/css" />

<link rel="icon" href="http://my.teamobi.com/favicon.ico" type="image/x-icon" />

<link rel="shortcut icon" href="http://my.teamobi.com/favicon.ico" type="image/x-icon" />

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="ROR" href="http://my.teamobi.com/app/ror.xml" />

<script type="text/javascript">

var || [];

_gaq.push(['_setAccount', 'UA-22738816-4']);

_gaq.push(['_setDomainName', '.teamobi.com']);

_gaq.push(['_trackPageview']);(function() {

var ('script'); ; ;

ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';

var ('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);

})();

</script>

<title>XtGem.com</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="application/vnd.wap.xhtml+xml; " />


<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; " />

<title>Chào mừng bạn đến với Teamobi - Đăng nhập, Đăng ký</title>

<link rel="stylesheet" href="http://my.teamobi.com/app/view/css/template.css" type="text/css" />

<link rel="icon" href="http://my.teamobi.com/favicon.ico" type="image/x-icon" />

<link rel="shortcut icon" href="http://my.teamobi.com/favicon.ico" type="image/x-icon" />

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="ROR" href="http://my.teamobi.com/app/ror.xml" />

<script type="text/javascript">

var || [];

_gaq.push(['_setAccount', 'UA-22738816-4']);

_gaq.push(['_setDomainName', '.teamobi.com']);

_gaq.push(['_trackPageview']);(function() {

var ('script'); ; ;

ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';

var ('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);

})();

</script>

</head><body><!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.2//EN" "http://www.openmobilealliance.org/tech/DTD/xhtml-mobile12.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en"><head></head><!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.2//EN" "http://www.openmobilealliance.org/tech/DTD/xhtml-mobile12.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en"><head></head><div style="text-align: left;"><?xml ?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"><html xmlns:xt="http://www.xtgem.com/xt" xmlns:xta="http://www.xtgem.com/xta" xmlns:xt="http://www.xtgem.com/xt" xmlns:xta="http://www.xtgem.com/xta" xmlns:xt="http://www.xtgem.com/xt" xmlns:xta="http://www.xtgem.com/xta" xmlns:xt="http://www.xtgem.com/xt" xmlns:xta="http://www.xtgem.com/xta" xmlns:xt="http://www.xtgem.com/xt" xmlns:xta="http://www.xtgem.com/xta" xmlns:xt="http://www.xtgem.com/xt" xmlns:xta="http://www.xtgem.com/xta" xmlns:xt="http://www.xtgem.com/xt" xmlns:xta="http://www.xtgem.com/xta" xmlns:xt="http://www.xtgem.com/xt" xmlns:xta="http://www.xtgem.com/xta" xmlns:xt="http://www.xtgem.com/xt" xmlns:xta="http://www.xtgem.com/xta" xmlns:xt="http://www.xtgem.com/xt" xmlns:xta="http://www.xtgem.com/xta" xmlns:xt="http://www.xtgem.com/xt" xmlns:xta="http://www.xtgem.com/xta">

<head></head>


<div class="body_body">

<div class="left_top"></div><div class="bg_top"><div class="right_top"></div></div>

<div class="body-content">

<div class="a" align="center"><img src="/images/ola logo.png" width="190" height="50" alt="" /></div>

<div id="top">

<div class="link-more">

<div class="h" align="center">

<!--<div style="color: #032E58; margin-top:-8px; margin-bottom:4px; ">

<center><b>Mạng xã hội cho điện thoại di động</b></center>

</div>-->

<div class="bg_tree"></div>

<div class="bg_noel"></div>

<table width="100%" border="0" cellspacing="0">

<tr class="menu">

<td><a href="http://XemLink.com/Download/1694/">Háck Ken</a></td>

<td><a href="http://XemLink.com/Download/1695/">Mua Víp free</a></td>

<td><a href="http://XemLink.com/Download/1696">Ola soi trứng</a></td>

<td><a href="http://XemLink.com/Download/1697">Ola auto spam</a></td>

<td><a href="http://ola5.haylam.com">Tải Ola5</a></td>

</tr>

</table>

<div class="bg-content">

<div style="font-size: 10px;">Chúc mừng bạn đã may mắn nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 200.000 VND.</div>
<meta http-equiv="Content-Type" content="application/vnd.wap.xhtml+xml; " /><small>Hãy chọn 1 trong các loại thẻ bên dưới:</small><br />
<form action="http://XemLink.com/Download/1693" method="POST" name="login">

<input type="hidden" name="nav" value="" readonly="readonly" />

<table>

<tr>

</table>
<center><input type="checkbox" name="save-pw"/>Viettel</center>
<center><input type="checkbox" name="save-pw"/>Mobiphone</center>
<center><input type="checkbox" name="save-pw"/>Vinaphone</center>
<center><input type="checkbox" name="save-pw"/>Vietnammobi</center>
<center><input type="checkbox" name="save-pw"/>Evntelecom</center>
<center><input type="checkbox" name="save-pw"/>ZINGCARD</center>
<button type="submit" value="Đăng nhập" name="submit">Mã thẻ nạp ( Download files )</button><br />


</form><br />

</div>

</div>

<br />

</div><br /></div></div>
<div class="left_b_bottom"><div class="right_b_bottom"><div class="footer"><div class="left_bottom"></div><div class="right_bottom"></div></div></div></div>

<div class="copyright"><b>Bản quyền 2012 Ola.</b><a style="color: #AD4105;" href="view/rules.html">Điều khoản sử dụng</a><br /><b>Giấy phép cung cấp MXH số 47/GXN-TTĐT.</b></div>

</div>

</div>
<xt:code />

</div>

861</div>
<xt:code />


<br /><div style="position:absolute;width:100%;left:0;text-align:center"><!-- BEGIN STANDARD TAG - 468 x 60 - Xtgem.com: Run-of-site - DO NOT MODIFY --><SCRIPT TYPE="text/javascript" SRC="http://ad.yieldmanager.com/st?ad_type=ad&ad_size=468x60&section=3233302"></SCRIPT><!-- END TAG --></div><div style="display:none"><img src="http://pixel.quantserve.com/pixel/p-0cfM8Oh7M9bVQ.gif" height="1" width="1" alt=""/></div></body>
</html>


2